Eurytmiataiteen opettajaksi

Eurytmiataiteen opettajaksi

Eurytmia on liiketaiteen muoto, joka näyttämötaiteen lisäksi on oppiaineena steinerkouluissa. Sitä voi harrastaa myös vapaana taiteena, jolla on tervehdyttäviä vaikutuksia. Eurytmisti voi jatkokouluttautua eurytmiaterapeutiksi. Eurytmiaopinnoissa syvennymme musiikin ja puheen lainalaisuuksiin sekä siihen, miten ne rytmeineen, melodioineen ja äänteineen liittyvät meihin ihmisiin. Eurytmian kautta musiikin ja runouden sisällöt saavat liikkeellisen ilmaisunsa. Eurytmiaa tehdään aina elävään musiikkiin ja puheeseen.

Vapaa eurytmiakoulu keskittyy erityisesti oman instrumentin koulutukseen, jossa taiteellinen ja terapeuttinen työskentely ovat vahvasti läsnä. Koulutus pohjautuu antroposofiseen ihmiskuvaan ja pyrkii soveltamaan sitä elävästi kaikilla osa-alueilla. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys luo oman erityisen leimansa eurytmiaopintoihin, jossa huomioidaan ihminen ajattelavana, tuntevana ja tahtovana olentona. Opetus perustuu kokemuksellisuuteen ja avoimeen keskustelevaan yhteisöllisyyteen. Eurytmiaopinnoissa sukellamme ihmisselussa ja näkyvässä maailmassa ilmeneviin laadullisuuksiin ja tutkimme niiden sisällä eläviä voimia. 

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä monipuolisesti eurytmiataiteen ja sen opetuksen kentillä; varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, vapaa-ajan harrastustoiminnassa, työyhteisöissä ja itsenäisenä taiteilijana. Koulutus antaa mahdollisuuden jatkokouluttautua eurytmiaterapeutiksi.

Opiskelu

Vapaan Eurytmiakoulun opinnot koostuvat viikonloppuopinnoista sekä intensiiviviikoista. Tämän lisäksi opiskelijat harjoittelevat viikoittain pienemmissä ryhmissä ja itsenäisesti. Viides vuosi on kokoaikainen ja sisältää intensiivistä taiteellista työskentelyä, joka päättyy esityskiertueeseen.

Opiskelijalta edellytetään itseohjautuvuutta ja sitoutumista itsenäiseen työhön opintojaksojen välillä, mikä luo voimaa ja luottamusta oppimisyhteisöön. Koulutuksen onnistunut suorittaminen vaatii useita tunteja itsenäistä opiskelua, harjoittelua, kirjallisia tehtäviä ja harjoituksia.

Opiskelijat aloittavat ensimmäisestä vuodesta lähtien harjoitustuntien ohjaamisen muulle luokalle, joka auttaa omien pedagogisten taitojen kehittymisessä. 

Opiskelupaikkoina toimivat pääasiassa pääkaupunkiseudun steinerkoulut. Intensiiviviikkoja järjestään myös muualla ryhmän toiveiden ja kokoonpanon mukaan.Lukukausimaksut riippuen ryhmän koosta 200-250 €/kk x 11kk = 2200-2750€/vuosi. Toivomme, että kenenkään osallistuminen ei esty taloudellisen tilanteen takia, ja pyrimme löytämään ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Yhteistyö

Vapaa Eurytmiakoulu kuuluu maailmanlaajuiseen eurytmiakoulutusten piiriin, jota organisoi Goetheanumin puhe- ja musiikkitaiteiden jaosto. Teemme yhteistyötä Stuttgartin Eurytmiakoulun kanssa, joka toimii mentorikoulunamme. Mentoriopettajamme Stuttgartin koulusta on Astrid Infantas.

Teemme yhteistyötä Viron Eurytmiakoulun sekä Snellman-korkeakoulun kanssa, järjestäen yhteisiä opetusjaksoja, opettajavaihtoja ja esityksiä.

Vapaa Eurytmiakoulu pyrkii mahdollistamaan opiskelijoille yhteyksiä eurytmiataiteen kentälle. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi työharjoittelumahdollisuudet, vierailevat opettajat ja mentoritoiminta.

Taiteelliset projektit

Opinnoissa tehdään taiteellisia demoja ja esityksiä yksin ja yhdessä muiden eurytmiaopiskelijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä taiteellisissa projekteissa myös puhe-ja draamataiteilijoiden että muusikoiden kanssa.

Vapaan Eurytmiakoulun opiskelijat esiintyvät kaksi kertaa vuodessa joulu- ja kevätesityksissä. Tämän lisäksi erilaiset tahot voivat tilata esityksen omaan tapahtumaansa. Opiskelijamme ovat olleet esiintymässä muunmuassa Marjatta-koulun lapsille ja Antroposofiska Sällskapetin tilaisuudessa syksyllä 2022.

Opinnot huipentuvat viidennen vuoden taiteelliseen päättötyöhön ja esityskiertueeseen.

Tavoitteet ja sisältö

Goetheanumin puhe-ja musiikkitaiteiden jaoston myöntää kansainvälisen eurytmianopettajan diplomin koulutuksen suorittaneille. Tutkinto antaa oikeuden opettaa eurytmiaa aikuisille ja lapsille, sekä kansainvälisen kelpoisuuden steinerkoulujen eurytmiaopettajan tehtäviin. Tutkinto mahdollistaa kansainvälisen jatkokoulutuksen terapeuttisiin, pedagogisiin tai näyttämötaiteen jatko-opintoihin. 

Tarvittaessa Opetushallitus voi vahvistaa tutkinnon kelpoisuuden. Lähtökohtaisesti EU:ssa ja Sveitsissä suoritetut tutkinnot ovat kelpoisia Suomessa.

Eurytmiassa ihminen itse on sekä instrumentti että soittaja. Sielutettu, tunteva liike läpäisee koko ihmisen, jolloin opiskelija kulkee matkaa omaan sisäisyyteensä sekä ulkoisen maailman liikelaadullisuuksiin.  Tavoitteenamme on kouluttaa eurytmiataitelijoita, joiden työskentelyn perustana on syvällinen liikkeen merkityksellisyyden ymmärrys, oma kokemus ja itsenäinen ajattelu. Eurytmiaopiskelija ymmärtää eurytmian osana kehittyvää tanssi-ja liiketaidetta sekä sen erityisen tehtävän täysin uutena mysteeritaiteena. Hän tunnistaa ja ymmärtää taideopettajuuteen kuuluvan erityisen vastuun: eurytmia vaikuttaa ihmisen olemukseen monilla eri tavoilla. Opiskelija hahmottaa ammatillisen kehittymisen itsekasvatusta vaativana jatkuvana prosessina.

Opintojen eteneminen

vuosikurssi

Lukuvuoden sisältö muodostuu pääasiallisesti vokaali- ja konsonanttieleiden sekä dionyysisten muotojen harjoittelusta, joiden ohella tehdään pedagogisia muotoja, kuparisauvaharjoituksia ja säveleurytmian perusteita kuten tahti, rytmi, sävelkorkeus ja säveleleet. Harjoittelemme erilaisia eurytmian peruselementtejä kuten supistumista ja laajentumista sekä eurytmista askellusta. Muita oppiaineita vuoden aikana ovat antroposofia, puheenmuodostus, kehonhuolto ja muut liikemetodit, kuvataide, barokin ajan taide ja musiikinteoria. Opintoihin kuuluu itsenäistä taiteellista työskentelyä ja harjoittelua sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä koulutusjaksojen välissä.

ⅠⅠ vuosikurssi

Äänne-eurytmiassa syvennämme äänne-eleitä tutkimalla figuureiden liike- ja värimaailmaa. Jatkamme dionyysisia muotoja ja uutena liikelaatuna opiskelemme apolliinisia muotoperiaatteita. Tutustumme Rudolf Steinerin antamien viikkolauseiden eurytmiseen toteutukseen. Uusina elementteinä tulevat sielun- ja värien liike-eleet. Säveleurytmian puolella syvennämme aiemmin opittua ja tutustumme intervallien, duurin-ja mollin maailmaan. Muita oppiaineita vuoden aikana ovat antroposofia, anatomia, maalaus, laulu, eurytmian peruskirjallisuus, musiikin teoria, puheenmuodostus ja klassismin ajan taide. Opintoihin kuuluu itsenäistä taiteellista työskentelyä ja harjoittelua sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä koulutusjaksojen välissä. Soolo- ja duo-tehtäviä.

ⅠⅠⅠ vuosikurssi

Äänne-eurytmiassa pääasiallinen sisältö muodostuu planeetta- ja eläinrataeleiden harjoittelusta, joiden lisäksi harjoitellaan suuria muotoja tilassa. Säveleurytmiassa syvennetään musiikin ymmärrystä erilaisiin sointuihin, kadensseihin, modulaatioihin ja dynamiikan käyttöön pääasiassa romantiikan ajan musiikin kautta. Muita oppiaineita vuoden aikana ovat antroposofia, eurytmian peruskirjallisuus, musiikin teoria, puheenmuodostus ja romantiikan ajan taide. Opintoihin sisältyy pedagoginen jakso ja kouluharjoittelu. Opintoihin kuuluu itsenäistä taiteellista työskentelyä ja harjoittelua sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä koulutusjaksojen välissä. Soolo-esitysten valmistaminen sekä äänne- että säveleurytmian puolella.

vuosikurssi

Lukuvuosien sisällöt kertaavat ja syventävät edellisten vuosien teemoja, ja tämän lisäksi sukellamme satiirien, eläinten ja humoreskien maailmaan. Säveleurytmiassa harjoittelemme eri instrumenttien sointiliikettä ja suuria musikaalisia kokonaisuuksia. Opintoihin sisältyy pedagoginen jakso ja kouluharjoittelu. Lisäksi opiskelijat tekevät kirjallisen päättötyön ja esittelevät sen. Muita oppiaineita ovat antroposofia, eurytmian peruskirjallisuus, runouden tyylilajit ja modernin ajan taide.

vuosikurssi

Lukuvuosi toteutuu kokoaikaisena ja sen aikana työstämme isompia taiteellisia kokonaisuuksia kuten Kalevalaa ja nykyajan sävellyksiä. Säveleurytmian puolella syvennymme fraseeraukseen ja musiikin erilaisiin tyylilajeihin. Muita oppiaineita ovat antroposofia, eurytmian peruskirjallisuus, puheäänenmuodostus sekä nykyajan taide. Opintoihin kuuluu itsenäistä taiteellista työskentelyä ja harjoittelua sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä koulutusjaksojen välissä. Valmistamme taiteellisen päättöesityksen ja teemme kiertueen. Opinnot päättyvät kansainväliseen eurytmiafestivaaliin Goetheanumissa Sveitsissä, jossa esitämme oman ohjelmanumeron.

Hakeminen

Jos olet kiinnostunut ammattiin johtavasta koulutuksesta, otamme hakemuksia vastaan. Kun hakijoita on vähintään 12 henkilöä, voimme aloittaa koulutuksen.

Täytä hakulomake: Hakemuslomake Vapaan Eurytmiakoulun koulutukseen

Ensimmäinen opintovuosi toimii omana kokonaisuutena eurytmiataiteen yleisopintoina ollen samalla osa eurytmiataiteenopettajan opintoja. Ensimmäiselle vuodelle voi tulla siis myös viettämään sapattivuotta ja syventämään eurytmiaharjoitustaan ilman että jatkaa ammattiin johtavaan diplomiin.

Ensimmäisen vuoden jälkeen arvioidaan yksilöllisesti opiskelijan mahdollisuus jatkaa koulutuksessa.